RavenVotes

By JonPizza Find Poll Create Poll Browse Polls


RavenVotes

Poll: 0.RVNFREE.COM

Poll Created (UTC): Nov. 30, 2019, 11:12 p.m.

 YES Votes: 0 NO Votes: 0 

Send 0.RVNFREE.COM to RSendHereToVoteYesRavenvotesXCzWWB to vote YES
Send 0.RVNFREE.COM to RSendHereToVoteNoRavenvotesXWBKX4g to vote NO

0.RVNFREE.COM Supply: 10000000000
Units: 0
Reissuable: 1
IFPS Hash: QmUTrvMVaZS6jpbWWxwWeDfspYEdtDZ42LSZAeyLpVdS3Q